Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

ayVur fa Prrton

Sam a kip Sanhì — Fnel Pìlu-Reyä Pìyähem

Nìfkrr Nihonä puktsyìpfpi a syaw fko Pìrutasì oe pamrel soli fnevurur a teri stxo a fkor smeykon pukapa relìl alu Sam a kip Sanhì. Nìlaw, TsyortsyiLukasì oesì ke lu ’eylan. Tsakrr oe por pawm san srake tsun tivam futa ’en sivi kop? sìk, ’oleyng san Nìprrte’. Tsaw lu tìkan. New Nihonä fko ivomun teyngta tsaystxol […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Fìzìsìtä Karnaval

Fìzìsìtä Ftxozä alu Karnaval loleien fìtrr mì SänFränsìsko nìmun. Yafkeyk lu tsyafe nìfya’o a taw lu piak luke pìwopx kaw’it sì tarmìran hufwe nì’it’it. Ayuk lu wur slä txo fko rirvikx, skxakep ’ivefatsu sang. ’Eylan alu Tsyika nìmun ätxäle soli oer Yotswarsì tsnì syivep ayrelit ponguä peyä ha txon’ongsream tolätxaw ne kelku SänFränsìskoä ftu kelku […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Tsarel arusikx alu Paraka

RonFrìkiyä relit arusikx alu Paraka ’awlie tsole’a ngal, srak? Fìrelit muwolìntxu nì’awve stum zìsìt a24° sre set. Lu luke lì’u a vur sekrrä tìfkeytokä homosapiensä aylaheyäsì a tok ’Rrtat. Vur ’ong fa ayrel, famsì reyfyayä awngeyä ulte sawnara pamtseo kop lor leiu nìtxan. Kawtu ke plltxe, slä ’upxare akawnan law lu nìwotx sneyä ronsrelìlä franìnyuä. Ralìri […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Tìlor a Vitraluke

Trrmuvam hu Yotswa tsole’a oel mipa rel arusikx alu »Sekrrä Tìron«. Tseyä fra’u lor lu nìwotx. Kxawm lu lor frato mì sìrey a rel arusikx (mungwrr tsavur Na’viyä, nìlaw). Tsakifkey a tok mìfat eltuä lefngap, hufwa tìvawm lu nìtxan, lu a atan lu lor nìngay. Taluna lu fneuvano, sokx frapeyä kop fyeyn lu nìfay’o a […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Seykulìn nì’it

’A’awa trr txerula fìtsengit amip a fì’ul oer seykulìn nì’it. Lun ke lu oer law nì’änsyem slä ke tsun pivlltxe san ke lu ’o’ kaw’it. Fìlì’fyari atxawnula sunu a tele: Reyfyari leVulkan fko tsun pamrel sivi nìtrrtrr. Lu PXAYa lì’u, ha ftue lu nìwotx fte ralpiveng luke fwa zene fmivi nìhawng. (°27340a lì’u. Tsun spivaw?) […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Lahea Fneaungia

Lefkrra tìpänkxol a hu tsmukan Plumps zeykolerok futa txana krr ftolem luke fwa oe pamrel si fìtseng. Ke lu nìpxi kea fmawn a zene oe frapor piveng, slä fpi skxekeng new livawk nì’it teri tìkan ftxozäyä a fìtxon tsari slayu moe meultxayu. Ftxozä lìyen ro helku meylan alu Tsyan sì Soheyl. Tsyan ’olongokx mì hllpxìltu […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Keteng ha Set Kerusey…

Txana krr ftolem luke fwa oe fìtsengro pamrel si. Ngaytxoa, ma frapo. Nìfkrr mì Yu’E’Sey lerängu fmawn nìtxan teri fwa pxaya tute a’ewan tspäpolang. Fo tsafya kem sengi taluna tok feyä pawpati fkaya aylertu lenumtseng a ftxey futa släpeyku kutut akawng ulte ’eko nìtut nìtokx sì nìronsem. Kop ayeyktan lenumtseng ke’ur ke sengi fte fayevengur […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

°10a Zìsìt ’Awsiteng

°10a zìsìtsre ultxaräpun oe sì Yotswa mì SänFränsìsko. °2a zìsìtsre tengkrr tsat tarmung fkol Kälìfornìyamì, muntxa sloleiu moe rofa payfya na’rìngä leram sì pxaya ayhapxìtueo mesoaiayä moeyä sì pxaya ’eylaneo a taka Yu’E’Seyä sì lahea senge fìkifkeyä nìteng. Set ayhoren lolatem ulte nìmun nìkeftxo ke tsunslu fìfnetìmuntxa fìtsengìri nìmip, slä pum moeyä mi leiu kangay. […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

’Upet holawl oel?

Fìkaym txana krrmaw nì’i’a nìmun wutsoti letxon’ong hawl oel. Hawnawla tsaw lu ’uo a mì Yu’E’Sey pxìm yom fkol nìtrrtrr. Slä, nìkeftxo, vay set lì’fyari leNa’vi ke lu aylì’u nìtam fte nìyey oeyktivìng nìftue tsawteri nìlaw. Tafral fìtrrä ’upxareri pole’un oel futa fmi ngivop uvanot ahì’i fa fwa tsar aylì’uti a ayoengar vay set teswotolìng. […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

tìSngeykä’i – Pìmtxan nìtxukx zene fko kivä fte flivä?

Hìma trram oe Yotswahu kolä fte nivìn mipa relit arusikx alu nì’Ìnglìsì INCEPTION (pamfyari leNa’vi Ìnsepsyon). Fa lì’u a’aw san WOU! Fìrel lu txantsana tìkenong ralä a lu uo tsalì’fyaviyä leNa’vi alu «eltur tìtxen si» taluna stum wotx fìvurä len mìfa unilo ulte tsun awngeyä ayunil liven mìfa ayeltu nì’aw, kefyak? Ngian, tsun unil ’ivong […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »