Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

ayVur fa Prrton

Tìngäzìk a Hu Tonto

Nìawnomum, vurtu alu TsyaniTep kan slivu ne ronsrelnawnopa tute alu Tonto mì rusikxa rel a tsar fko syaw LonReyntsyrr. Tonto lu tutan olo’ä lePotawatomi fu lahea olo’ä letsima suteyä kllpxìltuä a tsar set syaw fko Yuesey. Mìftxele, ral lì’uä alu tonto nEspanyol slu skxawng nìNavi, slä tsasäomumtsyìpìl ke tare faysäpìlit a oeta nìyey. Skxakep. Ayngaru […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

’Änsyema Zeroktswo — krro krro ke tam fwa lu lor nì’aw.

Fìkaym kolä oe fte tsive’a rusikxa relit alu ’Änsyema Zeroktswo. Ka wotx fmawnä fkol lawk ayluta eltur tìtxen ke si fìtxan, slä tsalsungay pole’un futa may’ tivìng nari. Sgnä’ikrr hola krr sìlparmey oe tsnì mìftxele fkor livu tì’efu akeyawr; tsnì nìngay livu sìlronsema vur tì’i’avay taluna fe’ ke lu fra’u. KalìnFärel lu mi sayrìp sì […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Ayoel Fìtsenget Tarmok

Fìtxon fa pìlu-rey mì helku tsole’a moel rusikxa relit alu Ayoel Fìtsenget Tarmok. ’Eykefu keftxo nìtxan nì’aw slä tengkrr kosman nìngay lu a rel a teri ’okvur tìspxin alu TKTH (Tokx Ke Tsun Häpivawnu) lu. Sngä’i fa fwa muwìntxu tìfkeytokit a mì SänFränsìsko sre fwa tìspxin sngolä’i vivirä nìhoet. Muntxatan oesì kelku si set a […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Slolu tuté nìmip a eyktan relä arusikx lu a LäriWakawskil vin futa por syivaw Lana

Ta set syivaw meSmuk Wakawski nìprrte’. Tsumukanhu alu Änti, tsìk txanralmo’a fa fwa eyk rusikxa pxerelit alu Meytìrìksä sna’o a LäriWakawski muwäpìlmìntxu sko tutan a ne tuté slolu ulte tstxo lolatem nìskepek nì’fya’o a set fko syaw Lana. Larmìng kxamlä ya Haliwutä txankrr a vurur law soli nìwotx. Mipa fìsnoti alu tuté (sì wou a […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Peykawm teyngta pelun…

Nìfkrr seykulìn oet rusikxa relìl alu Pìromiteusì nìtxan. Li smon ngar, srak? Sunu oer nìtam slä lu fya’or a vurit muwolìntxu tìngäzìk a’a’aw kop. Pxìm lun ke näpong nìyo’. Tse, Uniltìrantokx ke yatso’ nìteng… Tsari txoa liveiu. Fìvurìri, ’a’awa tute frrfen kifkeyti a ’Rrtari lìm fte rivun ayngopyut awngeyä alu hìyuman a Na’viri syaw fko […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Teri Teyvìt a Tìngäzìk Le’aw

Ma Frapo, ayngaru Teyvìt. Kanua pori asayrìp pxan latsu fwa stawm aysäomumit nì’ul. Teyvìt za’u ’Rrtaftu. Ke lu ’ewan ke koak kop. Pori ’angoa pamìl mokriyä ’eykefu fkot mawey nìftue. Na ’eveng, por lu ronsem lenomum ulte sunu frafnetìrey ftxey fneioang ftxey fnesyulang nìteng. Po sar leioae satsi nìlkeftang. Nì’awve ultxarun pot a krr, skxakep […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Zìsìkrr a’Usong Zola’u

Hufwa fìtsengä yafkeyk nìfkrr hek nìfya’o a ’Rrtayä Nawma Sa’nok latsu spxin, nì’i’a zolup tompa nìtxan ulte aysyulang nìmun ’ereiong mì na’rìng. Fìtrr oe Yotswasì tarmìran nì’o’ ultxarolun pxaya fne’ewllit a sar lu fpomtxokx atxantsan talun tompa. Keng lu fnesyulang a tsar syaw fko orkìt a nìtrrtrr lu wong mì fnena’rìng asom nì’aw. Nìkeftxo ’ong […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

TsyanKartrr Parsumä — Pxan lu fwa tse’a

Tsìlme’eia oel rusikxa rel alu TsyanKartrr hu Yotswa fìha’ngir. Furia ke lu fe’ na fmawn lefkrr, moe ’efu nitram. Ngay lu fwa ke lu kosmana rel a na Uniltìrantokx a wou, slä pxan lu fwa kä fko nìkan fte tivìng nari hu eylan soaiasì. Parsum lu lor, hufwa ukxo lu tengkrr. Ulte, Tsyanä Wula (alu […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Ftxey txìng fuke?, fìpxelì’u lu tìpawm…

Nìfkrr oe päperawm, sweylu txo oel txivìng fìpìlokit fìtsengehu ’awsiteng fuke? Lesngä’ia tìkan hasey lu. Frapota a upxare a fpi hìte’e ftolang mezìsìtkam li. Pxaya tute Karyu Pawlsì set smeion fìtsap, ulte hufwa nìk’ong, yawnea fìlì’fya awngeyä veiar ’ivong. Fìtxeleri ke tsun kawtu wätive, kefyak? Txina lun a fpi fwa txeykey… Karyu lu Karyu. Kawturi […]

’Änsyema vurur tìng nari » » »

Yotswayä Pamtseo Amip

Fìtrr mipa pamtseot lolonu Yotswal. Wotx lu tìngop sneyä, slä rolyu lu tuté alu Meri a kelku si mì SänFränsìsko kop. Rutxe ’ivampi fte tivel nìprrte’ ulte smeykon aylaheru nìfya’o a virvirä ka kifkey nìwotx na txep. — Seiyi irayo nìli.

’Änsyema vurur tìng nari » » »