Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

Ayoel Fìtsenget Tarmok

Fìtxon fa pìlu-rey mì helku tsole’a moel rusikxa relit alu Ayoel Fìtsenget Tarmok. ’Eykefu keftxo nìtxan nì’aw slä tengkrr kosman nìngay lu a rel a teri ’okvur tìspxin alu TKTH (Tokx Ke Tsun Häpivawnu) lu. Sngä’i fa fwa muwìntxu tìfkeytokit a mì SänFränsìsko sre fwa tìspxin sngolä’i vivirä nìhoet. Muntxatan oesì kelku si set a tseng alu Kästìro lu kxamtseng ’okvurä, tafral oeri tare nìfya’o atxanwawe nìpxi. Muvea mawl snakrrä alu °106 vay °120 sutan a sunu for tutan nì’awve mì Yu E Sey sngolä’i tsivun wivìntxu nìpiak futa mefor yawne lu fìtsap luke aylaheta a txopuluke a fnekxuoä apxa. Tsatsu’o ’olong maw Stonwol a mì NìyuYorkì. Slä tsatìfkeytok a tsun lukpen a mesokx ’äpivampi fìtsap nìftue kop srung si tìspxinur fpi fwa tsun vivirä nìwin nì’ul’ul taluna oeyk a mì reypay mi tsakrr wäparman nìfnu nìltsan.

Fìrelìl lawk teyngta fyape larmen fra’u fa aymokri ayemreyyuä a tsakrrta vay sekrr. Tsngeykawvìk nìtxan nì’aw nìlaw, slä am’aluke pxan lu fwa tsive’a. Mok oel fìrelit frapor slä tutanur a por yawne lu tutan nìpxi. Fa http://wewereherefilm.com/ tsun fko nivume nì’ul ulte tsive’a nìyey fa Ìntrrnet nìfya’o stìrimingä.

Nong a fayrel lu pum relä arusikx. Sìlpey oe tsnì ngari tsivun livu waweo nìteng.

Ngaytxoa! Upxareri fìtxelefpi tstu soli.