Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

Peykawm teyngta pelun…

Nìfkrr seykulìn oet rusikxa relìl alu Pìromiteusì nìtxan. Li smon ngar, srak?

Sunu oer nìtam slä lu fya’or a vurit muwolìntxu tìngäzìk a’a’aw kop. Pxìm lun ke näpong nìyo’. Tse, Uniltìrantokx ke yatso’ nìteng… Tsari txoa liveiu.

Fìvurìri, ’a’awa tute frrfen kifkeyti a ’Rrtari lìm fte rivun ayngopyut awngeyä alu hìyuman a Na’viri syaw fko sawtute. Fayngopyur syaw fko Entsyìnir. Ral fìlì’uä slu txulayu nì’Ìnglìsì.

Sop a ponguä hapxìtul a’a’aw spaw futa nìngay ayEntsyìnirìl txukxa ftawnemkrr hìyumanit ngolop. Ulte mì rel tsun fko tsive’a futa tsakem fo si nìftue fa fwa veykirä ayrina’it fnetìreyä feyä ka kifkeyo a’ewan nìwotx ìlä fay. Ha, nìlun, key feyä sì pum awngeyä lu steng nìpxi. ’Opin lu keteng slä tìlam lu stum teng.

Nìlaw, fìsäomumìri vingkatsap fkot teyngla pelun key Na’viyä sì pum awngeyä kop lu steng nìftxan? Txukxa ftawnemkrr ayEntsyìnirìl folrrfen Eywa’evengit nìteng, srak? Srake Na’vit ’eykolong nìteng?

Hufwa fì’u slilvu yo’ a oeyktìng a teri tìlam mefnekeyä, furia ’Rrtari ke lu Eywa nìteng, nìtxan hängek nang pak! Ke lu muiä, kefyak? Fu, tsun livu fwa Eywa lu stxeli a ta lahea fnetìkanu, srak?

Fyape fpìl nga? Kangaya oeyko lu, srak?

Ngaytxoa! Upxareri fìtxelefpi tstu soli.