Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

Zìsìkrr a’Usong Zola’u

Hufwa fìtsengä yafkeyk nìfkrr hek nìfya’o a ’Rrtayä Nawma Sa’nok latsu spxin,

nì’i’a zolup tompa nìtxan ulte aysyulang nìmun ’ereiong mì na’rìng. Fìtrr oe Yotswasì tarmìran nì’o’ ultxarolun pxaya fne’ewllit a sar lu fpomtxokx atxantsan talun tompa. Keng lu fnesyulang a tsar syaw fko orkìt a nìtrrtrr lu wong mì fnena’rìng asom nì’aw. Nìkeftxo ’ong rey hìkrr nì’aw. Ye’rìn frapum ’ìyìp vay zìsìtay.

Kelkuri sim a frafnel ’erong nìtrrtrr. Oeykotalun, fra’opin seyä lu fne’ompin. Vingkap oet fula skxakep sunatsu ayhì’angur…

Nìsyen, ayrìk utralä alu meypll Nihonä. Fralo ro’a oer fwa hìnoa fìfnerìk tsun piak säpi nìftue nìfya’o a frayo txay nìtor taluna frarìk lu fìtxan syo flìsì. Heiek fwa lu tìtxur nìtam fte tsafya rivikx. Wou tìrey!

tì’eyng a3 teri Zìsìkrr a’Usong Zola’u
 1. SGM (Plumps)
  April 15, 2012 | 7:17 am

  Kifkeymì awngeyä rey sì tsawl slu a lora sa’u a eltur tìtxen si nìngay.

  Merel yafkeyk hek tengkrr leru txewm, kefyak? Ngal mesa’ut ke syolatsep, kefyak? Lam lehrrap. Sìlpey, kawtut tsal tìsraw ke seykilvi.

  • Prrton
   April 15, 2012 | 11:01 am

   Ma Plumps,

   Ngaru tìyawr. Lefkrra yafkeykä afe’ merelit ke syolep oel. Slä syep tutel a fìtsengpxaw kelku si. Ìlä sìomum oeyä, netrìp, kawtur ke lolu kea kxu apxa talun fìyafekeyk afe’. Ngari, li polähem tsatseng zìsìkrr asang, srak? Sìlpey oe tsnì san srane sìk nì’eyng.

   • SGM (Plumps)
    April 20, 2012 | 9:51 am

    Tse, sran, zìsìkrr asang polähem slä tsìvea vospxìr zìsìtä lu yafkeyk alusatem frakrr fìtseng. Ke lu keteng fìzìsìt. Ftxey krro tsawke ftxey krro tompa. Lu yayayr nì’it :)