Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

Yotswayä Pamtseo Amip

Fìtrr mipa pamtseot lolonu Yotswal. Wotx lu tìngop sneyä, slä rolyu lu tuté alu Meri a kelku si mì SänFränsìsko kop.

Rutxe ’ivampi fte tivel nìprrte’ ulte smeykon aylaheru nìfya’o a virvirä ka kifkey nìwotx na txep. :-)

— Seiyi irayo nìli.

Click to visit Cubosity.com and get Itadaku for free.

tì’eyng a4 teri Yotswayä Pamtseo Amip
 1. Xelloss ^-^
  December 12, 2011 | 4:35 pm

  Kaltxì ma Yotswa
  Ngengati kamuye ohel

  WOU !
  Nang ! Lora famtseo a lu txantsan nìtxan nang, oe peng !
  Memikyun oeyä slu mawey nìtxan nang 😉
  Ngaru tsulfä nang !
  Oe pìsylltxe teri famtseot ngeyä mì sìpängkxotseng leFranse

  [Great & awesome music]
  [it relax me]
  [i’ll speak about your music in french forums]

  Famtseotu atxantsan ayngahu frakrr !

  • Prrton
   December 12, 2011 | 8:38 pm

   Ma Xelloss,

   Nga tìng mikyun ulte säplltxevi soli a fì’uri seiyi irayo! Fwa sunu ngaru, teya si oer Yotswarsì nìtxan.

   :-)

 2. SGM (Plumps)
  October 13, 2011 | 3:31 am

  Fìsäomumìri ngaru irayo seiyi nìtxan! Tsaru tìsyìng mikyun nìwin nìftxan na tsun oe.

  • Prrton
   October 13, 2011 | 9:46 am

   Kosman! ma oeyä ’eylan. Fìfmawnìri Yotswa kop lrrtok si nìngay.