Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

Fìzìsìtä Karnaval

Fìzìsìtä Ftxozä alu Karnaval loleien fìtrr mì SänFränsìsko nìmun. Yafkeyk lu tsyafe nìfya’o a taw lu piak luke pìwopx kaw’it sì tarmìran hufwe nì’it’it. Ayuk lu wur slä txo fko rirvikx, skxakep ’ivefatsu sang.

’Eylan alu Tsyika nìmun ätxäle soli oer Yotswarsì tsnì syivep ayrelit ponguä peyä ha txon’ongsream tolätxaw ne kelku SänFränsìskoä ftu kelku a payfyalok a mì ayram Sonomayä.

Nìfrakrr, fìftxozä lu ’o’ nìtxan. Hato ayauä. Ayrolyu aysrewyusì. Pxaya fnepamtseo a ftu kllpxìltu reyfyasì apxay nìteng. Tirear tìtxen seiyi ulte ’awlo fparmìl hìkrr futa fra’ul kxawm tsngeykivawvìk oet nì’it.

Tsun mivok futa frapo ziva’u fivrrfen nì’o’ krro. Oe ke pot tsole’a fa menari oeyä, slä eylan poleng oer san Smusona SesMayerzì kop tarmok nìtrrtrr yawntuhu fte tivìng nari nì’o’ nì’aw sìk. Po lu SätrrteyNaytLayvä vurtu a txintìn lu fwa fkot heykangham fa fwa fmi fkot speykivaw futa po lu ngaya pengyu fmawnä.  Krro krro tsun heykivangham. Krro krro.

Tse, txantsana ftxozä lalmeiu. Ayrelor tivìng nari nìprrte’.

Hayalovay…

tì’eyng a6 teri Fìzìsìtä Karnaval
 1. Tirea Aean
  June 3, 2011 | 10:47 am

  Tewti! fì’u eltur tìtxen si nìtxan nang!

  fìtxan teya fa ayompin nang! txana tìrey. sivunu oeru fwa tivok tsatsenget fte tsive’a tsat nìngay fa menari oeyä.

  • Prrton
   June 3, 2011 | 3:30 pm

   Sweylu txo nga ziva’u trro! Fìftxozä len frazìsìt pxaw tì’i’a vospxìyä amrrve. Fìzìsìtä yafkeyk lolu tsyafe nìpxi slä zìsìtam kop sang lu nìlor. Ziva’u nìprrte’. :-)

 2. SGM (Plumps)
  May 31, 2011 | 1:53 am

  Ma ’eylan,

  fìkrr zìsìtä nìmun srak?
  Ayrel lor lu ulte eltur tìtxen si nìtxan hufwa ftxozä alu Karnaval ke sunu oer fìtxan 😉
  Tsalsungay, lu txantsan fwa yafkeyk lor fìfya ulte fra’u teya hu frafne’opin.

  • Prrton
   May 31, 2011 | 11:27 am

   Ma Plumps,

   Eltur oeyä tìtxen si fwa faype ke sunu ngaru fìtxan!! Ngay lu fwa fra’u lu wok ningay. Oeri, tirea pamtseoä lu txanwawe. Kxawm tsaw latsu txele hatoä ayauä. Nìtxampxì sute alu ayhapxìtu ponguä pamtseoä aysrewyuäsì lrrtok seiyi nìtut. Tsaw nìpxi oer za’u nì’o’ taluna hufwa ultxarivun fkol aylaheti mì reyfya letrrtrr, nìtrrtrr heyl ke wìntxu kea tì’efut a mungwrr fnesngumo. Nìkeftxo.

   • SGM (Plumps)
    June 2, 2011 | 11:47 am

    Tse, tìpawm asìltsan … pelun? Fpìl oel futa lu taluna pxaya tute a tok tsatsengit. Ke sunu oer tsawla pongu suteyä. Kop livu fwa fìftxozä lu keteng na pum a lu ayoer fìtsenge alu Toitslanmì.
    Lu txantsan fwa suter lu krr aprrte’, fwa fo lrrtok si ulte pamtseo si. Ke peng oel ke’ut tsawä – lu txantsan :)
    Krro, stxong oe lu 😉

    • Prrton
     June 2, 2011 | 3:07 pm

     Fpìl oel futa ke lu stxong kaw’it!! Nìtrrtrr oer ke ’efu ye kip ayhapìtxu ponguä atsawl nìteng. Nulnew oel fnu a tìfkeytokit stum frakrr. Tsalunìri ngeyä oe narmewomum nì’aw. Tì’eyngìri seiyi irayo.