Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

Tìlor a Vitraluke

Trrmuvam hu Yotswa tsole’a oel mipa rel arusikx alu »Sekrrä Tìron«. Tseyä fra’u lor lu nìwotx. Kxawm lu lor frato mì sìrey a rel arusikx (mungwrr tsavur Na’viyä, nìlaw). Tsakifkey a tok mìfat eltuä lefngap, hufwa tìvawm lu nìtxan, lu a atan lu lor nìngay. Taluna lu fneuvano, sokx frapeyä kop fyeyn lu nìfay’o a mowan lu nìhawng nì’it nìteng (hufwa lu tìngop a ta Txisni). Slä fì’u ke lu tìngäzìk a eltur oeyä ke tìtxen sengi nìtam. Tìmeypìri vurur ke lu vitra a’änsyem. Pxiset fa TiVi letrrtrr terìng nari moe relur arusikx alu »Tìtätxaw Tsyetxayä«. Tsulfätu Yotxa pìlmlltxe san ayswirä atanä lu ayoeng sìk, ulte tsasäfpìlit tsun fko spivaw teri aysute tsayrelä alu Sam leTanhì. Slä, hufwa tsun tsive’a lawa atanit a zera’u ftu sokx suteyä Tìronä nìtut tsakrr a for terìng nari, ke ’efu fkol futa tsatan lu hapxì ayvitrayä feyä. Lu na lew lewrrpa nì’aw. Keng aylì’uri a aykata frapeyä ke ’eykefängu fkor futa ayral seyä tsranten. Sute makto nìwin. Pxaya tute wem terkup. Pxetantstew tul tengkrr a kutul sutx. Ayu tswayon. Fra’u nìlkeftang menariru lu lor, slä txokefyaw tsleng, nìkeftxo, fnetìngayoluke längu nìtut. Tìlor nì’aw ke tam.

Kora sì Säm. Aungia tìyawnoä a ’ìyatsong.

Sämìl makto pa’lit leatan hu ayhapxìtu hì’ia ponguä a kutuwä.

’Eylan fu vrrtep?

Tslenga key sì txe’lan lehrrap

Ngaya Sempul Sämä keran pehem sivi?

Kästorä txintìn angay lu peu?

Kxutuo

Hufwa kawng, fratokx lu fyeyn sì mowan.

Mefamtseotuä sìngopìl sung fnetìyawroti slä ke tsun zivong wotxit relä.

Eltur tìtxen si nìtam a ’u a relmì  lu pamtseo TxäfPankä. Rutxe tivìng mikyun nìprrte’.

Ke tsun oe pivllte san rä’ä tsive’a sìk talun fpìl oel futa rel fìaloä lu sìltsan to ’awvea Tìron ftawnemkkrä. Slä tsun pivlltxe luke fwa txopu si oe kaw’it san rä’ä sìlpivey nga tsnì fìrel lu yawne pxel »Uniltìrantokx«.

Ngaytxoa! Upxareri fìtxelefpi tstu soli.