Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

Lahea Fneaungia

Lefkrra tìpänkxol a hu tsmukan Plumps zeykolerok futa txana krr ftolem luke fwa oe pamrel si fìtseng.

Ke lu nìpxi kea fmawn a zene oe frapor piveng, slä fpi skxekeng new livawk nì’it teri tìkan ftxozäyä a fìtxon tsari slayu moe meultxayu.

Ftxozä lìyen ro helku meylan alu Tsyan sì Soheyl. Tsyan ’olongokx mì hllpxìltu a tok kxamtsengit Yu.Es.Eyä. Soheyl, ngian, ’olongokx mì Iran alìm ulte soaia peyä za’u slu sute leYu.Es.Ey pxaya zìsìto aftawnem. Mefo lu eltur tìtxen si a mesute akanu ulte pxìm mefor lu ’o’a aysäfpìl. Keteng ke lu fìftxozä fìtxonä. Ätxäle si tsara frapol mivunge ’uoti a za’u ftu ftawnemkrrä reyfya frasoaiä ayultxayuä — nìpxi ’uo a frasoaiar frazìsìt prrte’ larmu tengkrr a fterem zìsìkrr ayftxozäyä. ’Ok zìsìkrrä ftxozäyä tì’i’ayä zìsìtä a ’ì’awn nìlaw frato re’ori oeyä lu ’a’awa fnesyuve a frakrr ’em sat sa’nokìl oeyä.

Fa fwa sar fyawìntxut le’em peyä oel ’olem fnesyuvet akalin a syaw fko «pay» nì’Ìnglìsì. Nìpxi tstxo lu «kokonatä pay leFransì». Pelun? Ke omum. Oer hek fìtstxo taluna fpìl oel futa ke smon suter leFransì kaw’it. Slä txo yom tsat tuteol leFransì, fpìl oel futa skxakep kop sunu. Ftxìlor lu nìtxan.

Fìtrr kop lu nìsyayvi tsìvea trr Ftxozäyä Atanä alu Hxanuk’a a ta reyfya Yehutimä alu Eveng Israelä. Hufwa Soheyl ’olongokx mì Iran reyfyayä leIslam, helkut peyä fìtxon tìyok menoral Hxanuk’ayä rofa eana utral a tsar lew soli fko fa sanhì a za’u ta Ftxozä Yeysuä ulte frapol yom ayhapxìt fnewutsoä a ta sgnä’ikrr zìsìtä Nihonä alu Osyoungatsu nìteng. Muntxate hu muntxatan peyä sì muntxatan hu muntxatan peyä nìteng, frapo ’awsiteng tengkrr a yom sì nume teri ayreyfya aketeng lrrtok sìyeiyi sì hìyangheiam fìtxon nìfpom nìprrte’.

Lahea fneaungia a ta Eywa leratsu…

Viveiar fìtseng nìlkeftang ulte kop ’ivong fìkifkeyka frapokip nìwotx!

tì’eyng a2 teri Lahea Fneaungia
 1. Plumps
  December 5, 2010 | 10:55 pm

  Ma ’eylan,

  me*fay* relìri lam ftxìlor nìtxan nang!

  Furia nga ultxa si hu sute taka kifkey sì sute a for lu tìspaw aketeng oeti sleyku nitram. Nìlaw, frapo tsun nivume ’uoti ta frapo ulte sìpängkxo eltur tìtxen sayatsi.

  Peu livu ftxozä a nulnew nga, sìlpey oe tsnì ngaru livu krr lefpom.

  • Prrton
   December 6, 2010 | 9:58 am

   Ma oeyä ’eylan,

   Me*fay*it tsolun ’ivem sì yivom nìflä. Nìrangal tsivun fpive’ a’a’aw hapxìt ngaru, slä tsakrr a sop ’uoru tìkxeyo si ’uo a alahe a tsara txopu sengi oe.

   Ftxozä ftoleiem nìflä nìfpom nì’o’ nìwotx. Frapo ke tätxaw ne kelku stum vay srekamtxon. Varmar txanakrr. Tsaw leiu lahea fneaungia tì’o’ä atxantsan. 😉

   Oeru ke tsranten fwa pefneftxozä. Kea fnelit ke nulnew. Nì’aw new futa frapor livu ftxìlora syuve sì pam tìhusanghamä a tok yat. Tsafya tsun tivam fìfnel tsafnel ke tsranten.