Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

°10a Zìsìt ’Awsiteng

°10a zìsìtsre ultxaräpun oe sì Yotswa mì SänFränsìsko. °2a zìsìtsre tengkrr tsat tarmung fkol Kälìfornìyamì, muntxa sloleiu moe rofa payfya na’rìngä leram sì pxaya ayhapxìtueo mesoaiayä moeyä sì pxaya ’eylaneo a taka Yu’E’Seyä sì lahea senge fìkifkeyä nìteng. Set ayhoren lolatem ulte nìmun nìkeftxo ke tsunslu fìfnetìmuntxa fìtsengìri nìmip, slä pum moeyä mi leiu kangay. Ftxey horenìlä po lu ngaya muntxatan oeyä fuke, txe’lanìri ke lu kea tìpawm kaw’it. Po yawne lu oer nìwotx.

Ngian, tì’efumì moeyä mi zenke fko txivey wivem fpi sìmuntxa amuiä frapeyä talun tìhawnu a tìng tsa’u kop reyfyafpi frapeyä tsranten nìtxan nang!

Nìftxozä fìtxon’ong kä moe fte yivom wutsoti mipa tsengero leyom alu «Skul». Fnesyuve lekxam lu payoang apxasul. Mungwrr fnesyuve alu *ma’sel*, ftxìlor lu frafnel nìwotx. Nìngay oer ke samunängu tsayma’sel nìpxi, ulte tafral ke yolom stum kaw’it, eyktanìl tsengä sat moer teswotolìng pxel stxeli. Tstunwia tuté sì peyä kem amuiä. Nìmun moe kasyeiä luke fwa pey.

’Ivong nì’änsyem muiäa ayskxom a fpi sìmuntxa frapeyä nìwotx!

tì’eyng a5 teri °10a Zìsìt ’Awsiteng
 1. holiday rentals calahonda spain
  February 28, 2016 | 4:04 pm

  What’s up, I log on to your blogs on a regular basis.
  Your story-telling style is awesome, keep it up!

 2. TireaAean
  September 21, 2010 | 12:53 pm

  ma ‘eylan, seykxel sì nitram!

  • Prrton
   September 21, 2010 | 6:57 pm

   Irayo, nìtxan ma oeyä ’eylan. Nga tstunwi leiu nìwotx nìteng. Makto zong!

 3. Plumps
  September 21, 2010 | 10:23 am

  Ma oeyä ’eylan,

  ke olomum oel futa ayhoren lolatem teri txele tìmuntxayä Käliforniamì. Fìfmawn lu na skxe txe’lanmì oeri.

  Tafral, lu letsranten fwa mengal mengeyä tìyawnit ’efu sì rey! Rä’ä tìng mikyun aylì’ur suteyä alahe ki livu mengar fì’uä ’ok frakrr fwa lu mengar pxaya ’eylan. Omum fol futa menga lolu muntxa eo Eywa. Lu fra’u a tsranten 😉

  Tsenge alu «Skul» lam eltur tìtxen si. Fpìl oel futa fo latsu sulfätu fa fayoang fu fra’u a za’u txampayta, kefyak?

  Seykxel sì nitram mengaru!

  • Prrton
   September 21, 2010 | 7:34 pm

   Nìlaw new pxaya tute ke tivung skxomit mefor yawne lu a mesutel tel tìhawnuti tìmuntxayä amuiä a fì’u längu na skxe mì te’lan. Moeri frawzo. Slä ke tsun lahea meyawntu nìtengfya mefeyä tìyawnit kifkeyur wivìntxu a fì’u ke lu muiä kaw’it. Nìawnomum, fì’it akeftxo layatem fte slivu eyawr nìfya’o a krr ftem, slä vay set mì Yu’E’Sey a reyfya ayoeyä lu na hapxì ftawnemkrrä sì srawa tìkxeyä a oer vä’ längu nìwotx.

   Aylì’uri alor ngeyä, ma oeyä tsmukan, seiyi irayo oe nìtxan.

   Ulte srane. Tsatsengìri alu Skul, frafnesyuver lu tseyä tsim a ta txampay ulte fpìl oel futa suteri a ’em lu frapo tsulfätu anawm.