Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

tìSngeykä’i – Pìmtxan nìtxukx zene fko kivä fte flivä?

Hìma trram oe Yotswahu kolä fte nivìn mipa relit arusikx alu nì’Ìnglìsì INCEPTION (pamfyari leNa’vi Ìnsepsyon).

Fa lì’u a’aw san WOU!

Fìrel lu txantsana tìkenong ralä a lu uo tsalì’fyaviyä leNa’vi alu «eltur tìtxen si» taluna stum wotx fìvurä len mìfa unilo ulte tsun awngeyä ayunil liven mìfa ayeltu nì’aw, kefyak? Ngian, tsun unil ’ivong mì eltu ahusahaw nì’aw, ulte tsaeltur nìngay tìhusahawta tìtxen si a krr unil kop zene pxìtsaswaw ’ilvi’a. Fìrelìri tsaw kop tsun tìngäzìk slivu.

Vur mìfa unil mìfa unil alahe mìfa unil lesngä’i mìfa eltu mìfa re’o ’awpeyä… slä tsatìpawm a tsranten frato lu san tsare’o lu pum peseyä? Ulte po nìngay ’ia nìwotx fuke?

Ayhapxìri fìrelä (na Uniltìrantokx tì’efumì oeyä), ke lu ke’u a mip lu nìwotx, slä fra’uti txolula Ngopyu Nolanìl a tsafya’o ’ong nìfya’o a fkeyä eltur lam na ’uo amip. Tsaw lu nìpxi tìkanu uo fra’u fìvurä ulte rina’ lekxam tsasäfpìlä alu fìfnetìsngeykä’i.

Vurteri zenke oe nì’ul piveng, slä tsun nìkepey pivlltxe san txo ngaru sunu fwa ngeyä eltu tskxekeng si, fìrelit nivìn.

Tanhì a5°!


tì’eyng a4 teri tìSngeykä’i – Pìmtxan nìtxukx zene fko kivä fte flivä?
 1. Plumps
  August 5, 2010 | 3:14 pm

  Sìltsana ’upxare lepìlok. Lam oer fwa fìrel lu nì’it na rel alu «The Cell» nì’Ìnglìsì, kefyak?

  Fì’upxare ngeyä oe ngaru si irayo – kxawm, nayìn oel tsat.

  «nìkepey» lu peu?

  • Prrton
   August 5, 2010 | 3:41 pm

   Ma Plumps,

   «Nìkepey» lu “without hesitating”…???

   «luke fwa pey»

 2. okrìsti
  August 4, 2010 | 8:32 pm

  Tsarelit oer prrte’ lamu nìteng.
  Hufwa mi ke pamrel soli oe fìtseng, tsalsungay oe fmi tslivam fraupxare. Ngal frrtusì neyä ngerop vurit fu ‘upxaret a tsawmì sar pxaya aylì’ut aketeng a ke serar oel pxìm fte oe tsun nivume.
  Tafral oe zeneie irayo sivi nìtxan.
  Mi aylì’uot oe ke tsun tslivam.

  • Prrton
   August 4, 2010 | 10:56 pm

   Ma okrìsti, Zola’u nìprrte’!!

   Lu lawa tìtsun a ke tsun rivun fko mì helku aylì’uä leNa’vi a lì’uoti serar pxìm fkol fìtsengmì. Tsakrr a ke tsun tslivam nì’änsyem, rutxe pivawm nìprrte’ fa fwa pxifìtseng nì’eyng ’upxarer lepìlok pamrel si fu ’upxareti le*meyl* fpe’ nìyey fa fwa ’ampi tsalì’u alu nì’Ìnglìsì «Contact» nìneio. Rutxe ’ivefu futa ngaru leru piaka skxom a pawm nìNa’vi fu nì’Ìnglìsì. Tsaria ke tsun oe nìToìtse pivlltxe kaw’it, oeru txoa livu.

   Lam ngar fwa fìtseng latsu lesar nì’it fpi sìftia lì’fyayä leNa’vi ngeyä a tsari oeru teya seiyi nìtxan!