Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

’Upet holawl oel?

Fìkaym txana krrmaw nì’i’a nìmun wutsoti letxon’ong hawl oel.

Hawnawla tsaw lu ’uo a mì Yu’E’Sey pxìm yom fkol nìtrrtrr. Slä, nìkeftxo, vay set lì’fyari leNa’vi ke lu aylì’u nìtam fte nìyey oeyktivìng nìftue tsawteri nìlaw. Tafral fìtrrä ’upxareri pole’un oel futa fmi ngivop uvanot ahì’i fa fwa tsar aylì’uti a ayoengar vay set teswotolìng. Lu ayngeyä tìkangkemvi fwa pe’un futa wutso lolu ’upe.

Alaksi…?

Kxawm fìfnewutsoä tsahapxì a tsranten frato lu vey alu tsngan. Luke fnelo veyä ke tsun tsafnewutsor livu tsatstxo letrrtrr a tsar lu nì’Ìnglìsi. Tsa’opin tsnganä lu sre fwa ’em na ’opin lereypay slä ’olem a krr latem fte slilvu na ’opin lekll. ’Em a krr kop ontur lu fahew a pxìm tsawteri fko plltxe san« lor »sìk, slä skxakep nì’aw yom fkxenit a tuter vä’ tsatsun livu nìteng. Muvea hapxì lu kllta a rum a menarit tsngeykawvìk (slä tsakrr a mun’i nì’aw). Sngä’ikrr txo na fya’o le’em oeyä, maw fwa tsayrumit molun’i, nìtrrtrr fko new sngivä’i fa fwa tsayrum ’em vay fwa ’opin holum stum nìwotx. Nìhay, fkol sung tsnganit, ulte tsat mawnun’ia ayrumhu ’awsiteng ’em vay fwa ’opin tseyä lolatem. Txo txep livu txur nìhawng tsun fra’ur tìkxey livu nìwin nìftue. Tsatxeleri letxep zene fko nari sirvi nì’it.

Vay set tolel srak? Mi lu ayhapxì alahe, slä new tuteo tivìng säfpìloti?

——— Tam. Tsun ayhapxìt sivung nì’it nì’ul nì’eyng fpi Smukan Taronyu. ——–

Nìhay, tsakrr a mehapxì letsngan sì lefkxen alu kllta tsayrum a’awve alaksi nìtam lu, zene yivem fnepayoti. Ngian, fìfnepayri ke tsun fko stivarsìm payfyata fu ’orata nìtrrtrr nìfya a fa fwa starsìm nì’aw, kop frau set hasey lolu nìftue. Kehehe… Zene tsat hivawl nìpxi sre fwa sngä’i ’ivem sngä’ikrr fìfnewutsoti. Tsari zene krrnìvekx fpi sìhawl nìteng. Hufwa fìhapxì ke lu pay a payfyata nìyey, tsafnepay letrrtrr lu hapxì lekxam. Slä, maw fwa starsìm payit, zene tsapaynemfa rivun srekrr mehapxìt a kop tsranten nìtxan…

Set, txe’lanit hivawl fte tsivun maweypivey hìkrr… Fìmefnehapxìri ke leru melì’u leNa’vi vay set fte tsivun tivìng nìtstxo, ha zene fko tivìng mevurit ayol fte ralri tsivun ivomum. Alaksi nìmun?…

Tsahapxìri a’awve sar fkol stum frakrr luke fwa fpìl ’Rrtamì fte sleykivu fahewit leftxì ftxìlor sìltsan nì’ul. Nìngay lu fnetskxe ateyr nìtrrtrr mì hll, slä kop lu nemka pay letxampay ’Rrtayä nìteng. Vay set tolel!, srak?… Tsun fìfnetskxe ’ong nemka pay ’Rrtamì na hapxì tsapayä taweyka kop tsun ’ivia nìtokx, tsafyafa slu ’u a ke tsun tsive’a menarifa ki tsun kivame fa ftxì nì’aw. Hek nì’it, kefyak? Nì’Rrta fìtskxel tok payit letxampxay nìwotx nìfya a ’eria nìtokx slä payìri letaw alu tompa sì payìri ayhilvanä, payfayä letrrtrr, ayorayäsì ke lu nìtrrtrr fìtskxey nìtam fte ivomum. Tsafnel fìtskxeyä a ’Rrtari sar nìtrrtrr mì seng le’em tsun ziva’u kllftu fu txampayftu nìteng, slä ke tsun sivar pay letxampay nìyey fte ’ivem fu niväk taweyka tsafnepayr lu fìfnetskxe a’awnia nìtokx nìhawng vay fwa slolu sawtuter TXUM lehrrap! Skxakep vay set tolel, kefyak? Pxiset oeyä tsengemì le’em na’rìngä lu frakrr serar a mefnel fìhapxìtsyìpä le’em. Lu letrrtrra fnel letxampay sì tsar fko syaw leHìmaleya a pum a tsat starsìm fkol mì ayram hllpìltuä lePakistan. Kop leru oer pxefnel alahe na tìstarsìm a na tìteswotìng pxesat tolel oel frrtuota. Pxesar syaw fko fnel lePìreyton (Fransä), pum ’ewlloangä letxampay alu nì’Ìnglìsì «koral» Havay’iyä, sì pum leTxampay aMawey. Hiyìk leiu fì’u vay fwa heykivangham, kefyak? Nìlaw fìpxefnelìri, oel ke sar. Lu pawnänkxoa ’uo a hek nì’aw sì ’awa hawng alahe fìreyfyayä lefkrr oeyä. Fìfnetskxer tstxoti alu «tskxeteyrtsyìp» tivìng fpi sìkan fìvurä nìpxi nì’aw. Tam. Tivätxaw haya hapxìne vurä…

Tsahapxìtsyìp alahe mì fìfnepay a fìtxan tsranten rofa awngeyä «tskxeteyrtsyìp» lu hapxì ioangä. Ngìan, talun ayoeng kop fneioang leiu, ngaru lu fìfnehapxì nìteng. Lu ayhapxì a mìfa tokx lu frato txa’. Seyä ’opin lu teyr. Seyä holpxay lu nìtrrtrr °316 mì sokx fyeyntuä letawtute. Prrnenìri awngeyä lu pxay nì’ul. Txa’a Fìfnehapxìr letokx tstxoti alu «pxìtxatokx» tivìng nìmun fpi sìkan fìvurä nìpxi nì’aw. Fte fìfnepayit ngivop, zene yivem tsawnemfa «tskxeteyrtsyìp»it nì’it sì mawnun’ia «pìtxatokx»it nì’txan (krro lahea ayhapxìhu lefkxen ’awsiteng) ulte tsat txana krr alu txampxì trrä a’aw io txep ’ivem vay fwa fahew leftxì holum ta pìtxatokx fte na tskxeteyrtsyìp slivu hapxì ’awstengyawnem payä. Nìmun, fpi sìkan fìvurä nìpxi, fìfnepayur tstxoti alu «stok levey» tivìng. Tsal takuk memikunit na pam tsalì’uä alu tsafnepay nì’Ìnglìsì. TAFRAL!: Stok levey lu haya hapxìtsyìp le’em tsawä holawl oel wutsofpi txon’ongamä.

Vay set rolun, srak?

Txo mi perlltxe san« kehe »sìk, pxiswaway tsaw lìyatem.

Lu lahea mehapxìtsyìp le’em a tsranten nìtxan fpi wutso oeyä. Slä, nìkeftxo, nìmun, lì’fyari leNa’vi ke lerängu mestxo alaw, ulte kop ke law lu fwa tìkin tsametstxoä nìngay lu fuke taluna tsame’u lu fkxen a Eywa’evengìri kewong latsu. Ngian, txopu rä’ä sivi. Fpìl oel futa tsun piveng teri fwa lu meupe nìwin to fwa poleng teri tskxeteyrtsyìp. 😉

Nì’awve, lu fnengrr lerum a lu teyr sì txa’ nìteng, slä ke txa’ fìtxan na pxìtxatokx letawtute. Tsakrr a tsat ’em, slu hewne. Lu fkxen a fko omum nìltsan Ewropaka sì Yu’E’Seyka nìteng, slä kxawm nìpxi mì Ayrlän. Lu ayfnel fìrumä a lewri leta’leng new fko fkivarut sre fwa yom, slä tsafnel a pxìm sar oel tsatìkin ke lu kaw’it.

Nìsung, lu lahea fnengrr a tsawteri lu pxìm ’Rrtamì vur a hì’ia sì lenikrea tsafneioangur lefnu alu tsaw a krro kop slu yawnea ioangtsyìp lekelku sunu fwa tsat yom. Ngim lu to fwa lu na rum, ulte tseyä ’opin lu na tsä’opin a slu taw sretxon’ong tsakrr a tsawke nìwotx hìlyum ulte nì’it na tokx zize’ä na’rìngä lEywa’eveng, slä ke fìtxan seykxel. 😉

Nìsyen, lu hì’ia ayhapxìtsyìp le’em a’a’aw alahesì natkenong ’it tsyoä. Tsat sar fkol fte tìftìlor livatem nìswey, slä ke tsranten fìtxan na ayhapxìtsyìp lekxam alu fwa poleng nìneio.

Rolun!, Srak?

Pefnesyuvet holawl oel?

tì’eyng a6 teri ’Upet holawl oel?
 1. Prrton
  August 14, 2010 | 12:25 pm

  Hì’fmawn hì’ia tìlatemteri a’aw:

  Irayo seiyi oe Tsmukan Plumpsur a fa ’upxare alahe oer wolìntxu tsata oeyä pamrelfyari tsalì’u alu «nìtokx» pxìm tsar larmu tìkxey na «nìtoxk». Tsari vay set oe fmoli leykivatem nìeyar nìwotx (ke nìwoxt). 😉

  Txo mi ’ivì’awn tsafnetìkenongo akawng, oer piveng luke fwa pey.

  Nìmun irayo seiyi.

 2. TireaAean
  August 13, 2010 | 9:06 pm

  WOU!!!

  txantsan! krr a lu oeru tì’eyng, ngaru payeng. hrh

 3. Taronyu
  August 12, 2010 | 8:26 am

  Fì’u sìltsan lu. Oe tslam, slä ke tsun ftxivey tsa’ut a fì’uteri nga plltxe. Nì’ul, rutxe? Oeyä tìohakx tsawl sleru…

  • Prrton
   August 12, 2010 | 5:45 pm

   ’Itit fmawnä nì’ul solung… Rutxe tivìng nari nìmun. :-)

   • Taronyu
    September 9, 2010 | 6:05 pm

    Oel fpìl futa oel olomum futa fì’ut ngal palmeng …slä…oel ke omum futa oel omum futa. 😛

    Lu fì’u potxatxo sì tsaltxe sì kxarrot stxtew? Kefyak?

    • Prrton
     September 21, 2010 | 10:16 am

     Srane. Slä oe tsar syaw «PifìStxìyu» taluna tsranten fahew leftxì tsnganä nìtxan.

     Seykxel sì nitram, ma Taronyu!